Enciclopedia jurídica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Proprio nomine

(Lê-se: próprio nómine.) Em seu próprio nome.


Proprietário      |      Proprio sensu