Enciclopedia jurídica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Ad validitatem

(Lê-se: ad validitátem.) Para a validade.


Ad utilitatem      |      Ad valorem